توضیحات کامل :

پاورپوینت تغذیه وبهداشت مواد غذاییتغذیه وبهداشت مواد غذایی

به طور كلی تغذیه علمی است كه درباره تغییرو تبدیل غذا دربدن وشركت مواد

مغذی دربافت ها،فعل وانفعالات بیولوژیكی بدن ودفع آن بحث می كند


تعریف تغذیه:

 عملی كه در طی آن مقداری غذا به منظور رفع نیازهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد تا انرژی آن صرف انجام كارهای مختلف می شود ،تغذیه نام دارد

غذا:

 تمام موجودات زنده برای آنكه به زندگی خود ادامه دهند،به غذا نیاز دارند


o
این نیازها عبارتند از:

انرژی لازم برای ادامه كار دستگاههای مختلف وسایر فعالیتهای بدن

تامین مواد اولیه برای رشدونمو

ترمیم وجانشین سلول ها وبافتهای مختلف بدن كه دراثر فرسودگی از بین می روند

غذا به ماده جامد یا مایعی گفته می شود كه بعداز خورده شدن و هضم شدن حرارت وانرژی تولید می كند وموجب ترمیم بافت ها،رشدونمو و تنظیم اعمال حیاتی می شود


مواد تشكیل دهنده غذا

پروتئین ها

چربی ها

كربوهیدراتها

ویتامین ها

مواد معدنی

آب


پروتئین ها به سه دسته تقسیم می شوند

پروتئین های كامل

پروتئین های نیمه كامل

پروتئین های ناقص