توضیحات کامل :

توضیحات:
فایل ورد تحقیق زیباشناسی در معماری ، در حجم 27 صفحه آماده پرینت گرفتن برای ارائه تحقیقات دانشجویی.بخشی از متن:
طبیعت نخستین الهام بخش و منبعی میباشد که انسان در برخورد با آن به زیبایی دست می یابد زیباشناسی یااستتیک دانشی است که درباره هنر و احساس زیبایی سخن می گوید.
زیبایی نقش اساسی در زندگی ما دارد، افلاطون یکی از بزرگترین زیباشناسان است که زیبایی را در درک مفهوم منطقی آن می داند که تاثیران در مکتب ایدالیسم و متفکران دوره های بعد دیده شده است.
فیلسوف و نظریه پرداز دیگر ارسطو میباشد که او ماهیت زیبایی را در برخی صفات حسی و شخص خود پدیده های زندگی می بیند که به عقیده او و پیروان او هماهنگی، تناسب زیبایی را تشکیل می دهد ارسطو انسان را ضابطه و معیار زیبایی می داند، انسان با ارزیابی اش از اشیا با امکاناتش و با چگونگی ادارکش از جهان واقعی.
آوار آئلتو از معماران برجسته جهانی می گوید (فرم و شکل معماری از دید زیباشناسی رمزی است که به انسان احساس مطبوعیت و آرامش می دهد).
فرم و شکل گستره وسیعی است که معماری در بستر آن می تواند کیفیت گوناگون زیبا شناختی را دارا باشد.
ویتروبوس می گوید: در بنا ساختن بایستی به استحکام، مفید بودن و ظرافت توجه داشت. زیبایی وقتی قابل حصول است که ساختمان نمایی مطبوع و خوش آیند داشته باشد و تقارن اجزا آن به درستی حساب شده باشد.
یک ساختمان و سالن زیبا به حساب می آید که تناسب بین اجزا آن بر اساس قواعد مشخص باشد.
و...فهرست مطالب:
مقدمه
معنای زیبایی
تعریف زیباشناسی
معماری هنر
هدف زیباشناسی
روش زیباشناسی
تجربه های زیبایی شناسی و دینی
فیثاغورثیان
سوفسطائیان
افلاطون
ارسطو
فلسفه کانت
تعریف هگل از زیبایی
سوررئالیست
مدرنیسم
پست مدرنیسم
نومدرن
عوامل تاثیرگذار بر زیبایی از دیدگاه معماری
معیارهای اصلی زیبایی در معماری
نتیجه گیری
منابعاین فایل با فرمت ورد در 27 صفحه آماده پرینت گرفتن برای ارائه تحقیقات دانشجویی تهیه شده است.