توضیحات کامل :

پاورپوینت کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری

 

این پاورپوینت در مورد کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی در اصول حسابداری،کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی،وجه نقد،رویدادهای مالی،دارایی های شرکت،حسابهای دریافتنی،موجودی مواد و کالا،گزارش گری وجوه نقد در ترازنامه،مسئولیت های مدیریت وجوه نقد ،مبانی اعمال کنترل داخلی وجوه نقد،استفاده از برگ فروش نقدی،برگ دریافت صندوق،کسور و اضافات صندوق ،حساب جاری بانک  و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

nوجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است،زیرا معرف قدرت خرید عمومی و وسیله اصلی مبادلات اقتصادی است. واحدهای انتفاعی منابع مورد نیاز خود را به طور عمده در ازای پرداخت وجه نقد تحصیل میآنند و تولیدات خود را نیز در قبال وجه نقد به فروش میرسانند. درآمدها براساس وجه نقدی انتظار میرود از محل فروش  و انجام خدمات دریافت گردند اندازه گیری می شوند و هزینه ها برحسب وجه نقد تعهد، پرداخت و در صورتهای مالی منعکس میگردد. سود سهام نیز براساس وجه نقد به سهامداران پرداخت می شود. همچنین در حسابداری آثار اندازه گیریها، مبتنی بر جریان وجه نقد در گذشته، حال یا آینده است. به طور خلاصه میتوان گفت رویدادهای مالی با وجه نقد مربوطند و سر فصلهای حساب در حسابداری نیز به نحوی از انحاء با وجه نقد ارتباط دارند.

n

nیکی ازوظایف بسیارمهم مدیران مالی،پیش بینی جریانات مناسب ورود و خروج نقد است. به عبارتی تنظیم برنامه نقد(بودجه نقدی) از مهمترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است.

nرویدادهای مالی رویدادهایی هستند که بر یک یا چند عنصر از عناصر معادله حسابداری تاثیر بگذارند. عناصر معادله حسابداری عبارتند از : دارایی ، بدهی و سرمایه یا حقوق صاحبان سهام.

n

nبنابراین هر رویدادی در شرکت که بر دارایی ، بدهی و یا سرمایه تاثیر بگذارد و باعث افزایش و یا کاهش حداقل یکی از این عناصر شود رویداد مالی به حساب می آید. امروزه رویدادهای مالی را در نرم افزار حسابداری ثبت می کنند و برای هر رویداد مالی یک سند حسابداری ثبت می شود.

n

nبرای اینکه بدانیم چه مواردی باعث تغییر در دارایی شرکت ها می شوند ابتدا بایستی ببینیم که چه چیزهایی دارایی یک شرکت محسوب می شوند. دارایی های شرکت ها به دو دسته دارایی های جاری و دارایی های بلند مدت تقسیم می شوند.

nموجودی نقد و بانک یکی از دارایی های جاری شرکت ها است. موجودی نقد از مهمترین دارایی های شرکت به حساب می آیند. موجودی نقد معمولا خود به سه قسمت تقسیم می شود. پول نقد موجود در حسابداری بانکی شرکت ، پول نقد موجود در صندوق و پول نقد موجود نزد تنخواه. معمولا در نرم افزار حسابداری ، قسمتی با عنوان خزانه داری وجود دارد که عهده دار ثبت و مدیریت این قسمت از اطلاعات شرکت است.