توضیحات کامل :

پاورپوینت ایمنی و بهداشت کار در بخش بهداشت و درمان ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
بهداشت حرفه ای مربوط به تمام حرف
بخش قابل توجهی از نیروی کار در بهداشت و درمان
مسائل بهداشت حرفه ای این بخش نادیده گرفته شده
مخاطرات ناشی از کار در این بخش متنوع هستند
تحول در 30-20 سال گذشته در کشور های توسعه یافته:
بیماریهای اسکلتی استخوانی
گاز بیهوشی ، لاتکس
ایدز، توبر کلوزیس، سارس

وضعیت در کشور ما:
حدود 700 بیمارستان دولتی
چند صد بیمارستان خصوصی
بیمارستانهای تامین اجتماعی، وزارت نفت، ساصد، ناجا، ارتش
سپاه، مخابرات، شهرداری....
-- تعداد کل بیمارستانها؟، تعداد تخت؟، مساحت؟
-- تعداد کل شاغلین بیمارستانها ؟
-- خدمات ایمنی و بهداشت کار: ناچیز
و...

 

فهرست مطالب:
مقدمه
سایر بخش های بهداشتی درمانی
سایر بخش های بهداشتی درمانی
ایمنی و بهداشت کار در بیمارستانها
عوامل شیمیایی محیط کار
عوامل فیزیکی محیط کار
عوامل مکانیکی محیط کار
عوامل بیولوژیک محیط کار
حفاظت تنفسی در مقابل پاتوژن ها
Factors Affecting The Level of Exposure of Operating Personnel to Nitrous Oxide
Reproductive toxic effects of N2O
Introduction
Objectives
Method and Material 1
Method and Material 2
Method and Material 3
نتیجه گیری

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.