توضیحات کامل :

پاورپوینت ارتباطات سازماني و خروج از مديريت قارچي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 54

 

ماهيت اجتماعي بودن زندگي انسان و تبديل اقتصادها و جوامع صنعتي به اقتصاد خدماتي بر پايه دانش و اطلاعات ،نياز انسان را به ارتباطات افزايش داده است چگونگي و نوع ارتباطات تحت تاثير شيوه زندگي و فرهنگ هر جامع قرار مي گيرد.

سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند ارتباطات است مديران دريافته اند كه ارتباطات مؤثربا كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان در توفيق مديران در دستيابي به اهداف طراحي شدۀ سازمان عامل مؤثري است ارتباطات مؤثر را قلب مديريت مي دانند ارتباطات مؤثر،هدف به حساب نمي آيد بلكه بايد وسيله اي براي كسب هدف تلقي شود ارتباطات ذاتي نيست بلكه اكتسابي است.1

¡

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

¡مقدمه 3

¡تعريف ارتباطات 4

¡فرايند ارتباطات 5

¡موانع برقراري ارتباط 8

¡انواع الگوهاي ارتباطي 10

¡نقش هاي افراد در الگوهاي ارتباطي 18

¡ارتباطات در مكاتب مختلف 21

¡نقش ارتباطات 29

¡چرخۀ حياتي يك رابطه 30

¡روشهاي بهبود ارتباطات 37

¡مهارت هاي لازم براي بر قراري ارتباط 40

¡ارتباطات اثربخش در شركتهاي پيشرو در مرحلۀ عمل 43

¡حقايق مربوط به ارتباط و مفاهمه 49

¡خروج از مديريت قارچي 50

¡نتيجه گيري 52

¡منابع 53