توضیحات کامل :

پاورپوینت آتش و آتش سوزی

 

آتش عبارت است از یك سلسله فعل و انفعالات شیمیایی توام با شعله ،دود ،ذرات،نور،خاكستر و حرارت كه از اكسیداسیون مواد سوختی با اكسی‍ژن بدست می آید

سه عامل اصلی حریق

سوخت

اكسیژن

حرارت

واكنش های زنجیرهای سوختن

 

پایین ترین درجه حرارت است كه در آن ماده به خودی خود مشتعل می شود یعنی ماده بدون نزدیك شدن به شعله یا منبع دیگر جرقه زنی ،خود بخود خواهد سوخت واین بدان معنا است كه در شرایط خاص بعضی از مواد به خودی خود ایجاد حریق می نمایند