توضیحات کامل :

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

 

 

مقدمه

تمام اندازه گیری ها دارای حد مجازی از خطا هستند

بررسی منابع خطا ضروری است


معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری

    تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد
    آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد
    آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت...) بر روی اندازه گیری اثر می گذارد (شرایط استاندارد)
    آیا ویژگیهای اپراتور در اندازه گیری دخیل است
    آیا مقدار اندازه گیری شده در طول سالیان ثابت می ماند (کالیبراسیون)
    آیا محدوده اندازه گیری دستگاه مناسب انتخاب شده است
    سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادیر متغییر چگونه است

 


.1تاچه حد اندازه گیری را نزدیک به واقعیت انجام می دهد
.2آیا با تکرار اندازه گیری مقدار یکسانی را نشان می دهد
.3آیا شرایط اندازه گیری (فشار ، دما، رطوبت...) بر روی اندازه گیری اثر می گذارد (شرایط استاندارد)
.4آیا ویژگیهای اپراتور در اندازه گیری دخیل است
.5آیا مقدار اندازه گیری شده در طول سالیان ثابت می ماند (کالیبراسیون)
.6آیا محدوده اندازه گیری دستگاه مناسب انتخاب شده است
.7سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادیر متغییر چگونه است