توضیحات کامل :

پاورپوینت تاریخ طب

 

•          مکتب مزدیسنا      بهی بخشی ودر هم ریختن خرافات

•          700 سال قبل از میلاد مسیح(ع)

•          500 سال قبل از آن

•          8000 سال قبل از میلاد       شکارچیان ایران باستان

         هند       آیورودا
         یونان قدیم        طب عربی ـ یونانی
         اروپا         طب سنتی اروپا

انتقال طب از ایران به یونان
بکار بردن عبارت« طب ایرانی » بجای« طب یونانی »
رکود طب در یونان :
          دوران استنساخ وتقلید
          حاکمیت خرافات وتوسل به افسون وجادو و000