توضیحات کامل :

پاورپوینت تأثیر باقیمانده سموم دفع آفات نباتی و كودهای شیمیایی ، آنتی بیوتیكها و فلزات سنگین در ایمنی مواد غذایی

 

مهمترین عناصر و آلاینده های سمی كه به مواد غذایی
 راه پیدا می كنند :

 

 • ·         فلزات سنگین
 • ·         سموم دفع آفات
 • ·         کودهای شیمیایی
 • ·         داروهای دامی و آنتی بیوتیکها
 • ·         اجزاء رادیو اکتیو
 • ·         هورمون ها
 • ·         تركیبات نامناسب بسته بندی
 • ·         هیدروكربنهای آروماتیك چند حلقه ای
 • ·         بی فنیل های کلرینه شده
 • ·         آزبست
 • ·         آكریل آمید
 • ·         فوران

 

 

 

برخی از راههای ورود عناصر سمی به مواد غذایی :

 

 

 

 • ممكن است از طریق آلودگی صنعتی محیط وارد مواد غذایی گردند ؛ مثل جیوه و سرب
 • در اثر فرآیندهای مواد غذایی مثل سرخ کردن به عنوان مثال آکریل آمید در چیپس ها
 • از طریق جداسازی از دستگاهها و ظروف ، وارد مواد غذایی می شوند مثل قلع و سرب
 • از طریق مواد باقیمانده در محصولات كشاورزی مثل قارچ كش ها و حشره كش ها .