توضیحات کامل :

پاورپوینت اندیشه های راهبردی امام خمینی

 

بحث اول: مخاطب اندیشه های راهبردی افراد راهبردی هستند.

•کسانی که می خواهند در ساختن آینده سهیم باشند .

 

انواع انسان

1- طالب حفظ وضع موجود                         

 

   2- متغیر با شرایط و پیرو تغییرات           

 

3- سهم داران در تغییر شرایط و ساختن آینده

 

شعر

 

تا در پی یک لقمه نانی , نانی

 

گر در طلب گوهر کانی , کانی

 

این نکته رمز اگر بدانی , دانی

 

آن چیز که در جستن آنی , آنی

 

الناس ابناء ما یحسبون