توضیحات کامل :

پاورپوینت مدارهای الكتریكی 1 جزوه درسی  در 297 اسلاید قابل ویرایش


فهرست مطالب

معرفی عناصرالکتریکی و روابط آنها

مدارهای معادل نورتن و تونن

قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف

روشهای ولتاژ-گره و جریان-خانه

مدارهای مرتبه اول

مدارهای مرتبه دوم


معرفی عناصر الکتریکی و روابط آنها:

مقاومت الکتریکی

nواحد اندازه گیری آن اهم می‌باشد. nبین جریان و ولتاژ آن همیشه قانون اهم برقرار است:

V=R I

کهR  مقاومت، I  جریان و V ولتاژ است.

 

خازن

واحد اندازه گیری آن فاراد می باشد. nرابطه ولتاژ و بار الکتریکی خازن بصورت زیر می باشد: 

 

که C ظرفیت، q بار الکتریکی و v ولتاژ خازن می باشند.