توضیحات کامل :

پاورپوینت پروتکل SSLسه مشکل عمده در زمینه تبادل اطلاعات در شبکه:

محرمانگی داده ها (Confidentiality )

تمامیت داده ها (Integrity)

تائید هویت طرف های ارسال کننده و دریافت کننده (Authentication)

رمزنگاری متقارن

•کلید رمزنگاری و رمزگشایی یکسان هستند
•سهولت پیاده سازی
•سرعت بالا

رمزنگاری نامتقارن

•هر موجودیت یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی دارد
•داده ای که با یکی از این دو رمز شود با دیگری رمزگشایی میشود
•مشکل اصلی این روش تطبیق کلید عمومی با موجودیت است؛

یعنی بتوان اطمینان حاصل کرد که  Kکلید عمومی موجودیت X است

منظور از محرمانگی آن است که اطلاعات ردوبدل شده توسط موجودیت های غیرمجاز قابل فهم نباشد.

محرمانگی از طریق رمزکردن اطلاعات ارسالی با یک کلید متقارن تصادفی به دست می آید.

الگوریتم های متقارن به لحاظ سرعت بیشتری که دارند در رمزکردن حجم های بزرگ اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.