توضیحات کامل :

پاورپوینت ساختار دستور کنترلی IF در دلفی

 

چکیده:

ساختار دستور کنترلی IF در دلفی 

در دلفی if در دو قالب موجود می باشد

قالب اول : if……..then

که ساختار آن به این صورت است :

 if expression then statement

اگر مقدار برگشتی expression برابر True باشد statement  اجرا می شود و اگر مقداربرگشتی  برابر False باشد statement اجرا نخواهد شد.

If a<>1 then Form1.Close;

قالب دوم : if…..…then……..else

که ساختار آن به این صورت است :

 if expression then statement1 else statement2

اگر مقدار برگشتی expression برابر True باشد statement1  اجرا می شود و اگر مقداربرگشتی  برابر False  باشد  2statement اجرا خواهد شد.

If a=1 then

lable1.caption:="One"

Else

Form1.close;

Then و Else هر کدام به تنهایی می توانند یک دستور را شامل شوند، البته می توانیم با استفاده از دستور ساختاری]  [structured statement  این مسئله را حل کنیم.

If a=1 then

Begin

a:=0;

lable1.caption:="One"

end

else

begin

a:=0;

lable1.caption:="";

Form1.close

End;

توحه کنید که دستور قبل از else ;"" نمی گیرد.