توضیحات کامل :

پاورپوینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی در برنامه چهارم توسعه

 

چکیده:

امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

5-4- تساوی افرادو گروههای اجتماعی در برابر قانون ،

بهره مندی یکسان از فرصتها امکانات و امتِِِِِِِیازات

- توسعه حقوق شهروندی و مشارکت برای رفع ابهام و تناقض و تفسیر سلیقه ای از قوانین
_ آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا ، و زندگی سالم
_ اعمال قاطعانه ،عادلانه  و فراگیر قانون

- ارتقاء کیفی نیروی انسانی نهادهای حافظ نظم و امنیت کشور
- پیش بینی ، پیشگیری و کنترل جرائم و تخلفات با بکارگیری فضاهای مجازی ، امکانات الکترونیکی و گسترش جامعه شبکه ای
- کاهش عوامل جرم خیز و فرصت های ارتکاب جرم  از طریق رفع خلاء ها و نواقص قانونی و تحقق اصل 29 قانون اساسی
- افزایش هزینه ها و ریسک اقدام به جرم
- ساماندهی رفاه اجتماعی به منظور پیشگیری از موقعیتهای جرم خیز
- ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و تامین بازدارندگی با استراتژی  مجازاتهای جایگزین
- توسعه سرمایه اجتماعی و باورهای فرهنگی و سنتی به منظور کاهش عوامل جرم خیز
- ارتقاء استانداردهای حرفه ای کشف جرم
- متناسب سازی قابلیتها، سیستمها و اقدامات در حوزه قضایی، امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با شرایط جامعه جوان و حضور فزاینده زنان
- پاک سازی چهره محیط های عمومی از مظاهر ناهنجاری

تامین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین
- اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
- گسترش بیمه های بیکاری
- بسط و ترویج فرهنگ شایسته سالاری و مقابله با فرهنگ ظاهر سازی و

چابلوسی
- تامین و گسترش آموزشهای مربوط به سلسله مراتب اداری ، انعطاف پذیری و افزایش

تحمل و  بردباری بین کارگر و کارفرما
- گسترش فرهنگ کار، قناعت و شایسته سالاری در روابط شغلی