توضیحات کامل :

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

 

چکیده:

طرح مسأله

دانش آموختگان آموزش عالی در کشورهای پیشرفته یادگیرنده ،خلاق ، نوآور و کارآفرین و ایجاد کننده شغل برای افراد عادی هستند

انتظار داریم در ایران نیز دانش آموختگان آموزش عالی یادگیرنده ،خلاق ، نوآور ، کارآفرین وایجادکننده شغل برای افراد عادی باشند در حالی که  در ایران بیش از 88 درصد از دانش آموختگان مزد بگیرند و بیش از 13 درصد آنها نمی توانند شغل دلخواه خود را پیدا کنند وحدود 20 درصد از آنها در شغل های نامناسب اشتغال دارند.

طرح مسأله :ادامه
وضعیت فعالیت دانش آموختگان آموزش عالی در ایران 1383

نرخ فعالیت 2/80

بیشترین نرخ فعالیت در رشته های فنی و مهندسی با 5/87درصد

کمترین نرخ فعالیت در رشته های علوم انسانی با  1/69درصد

نرخ بیکاری 13

بیشترین نرخ بیکاری در رشته های علوم ریاضی و کامپیوتر با 5/20درصد

کمترین نرخ فعالیت در رشته های معماری و شهرسازی  با 3/4درصد

نرخ اشتغال 87

سئوال؟؟

چرا درصد قابل توجهی از دانش آموختگان آموزش عالی بیکارمی مانند و در شغل مناسب و شایسته خود شاغل نمی شوند؟

پاسخهای ممکن  به سئوال فوق

نظام آموزش عالی ایران ،دانش آموختگانی  با کیفیت  مطلوب تربیت نمی کند بطوریکه آنها  توانایی کارآفرینی و تخصص لازم برای شغل های موجود را ندارند.

نظام اقتصادی ایران مشکل جذب دانش آموختگان  آموزش عالی را دارد. بطوریکه شغل مناسب کافی وجود ندارد و سطح دانش بری شغلهای موجود بسیار پایین است.

هر دو مسأله همزمان وجود دارد.

به نظر ما مسأله دو طرفه است یعنی هم دانش آموختگان توانایی لازم را ندارد و هم نظام اقتصادی توانایی جذب آنها را ندارد.

هدف بحث ارائه راه حل مناسب برای این مسأله و تحلیل آن است.