توضیحات کامل :

ترجمه مقاله ابررسانایی

 

رشته برق  

 

Superconductivity(2010)


توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی 

پدیده ی ابر رسانایی که در آن مقاومت الکتریکی تعدادی از مواد به طور کامل در دماهای پایین ازبین می رود،یکی از جالب ترین و پیچیده ترین مسائل در جسم ماده ی فیز یکی چگا لیده می باشد.ابتدا توجه فیز یکدان هلندی هیک کمرلین وانز کشف شد او اولین فردی بود که هلیوم را به ما یع تبدیل نمود (که در 2/4 کلوین با فشار ثابت می جوشد)در سال 1911کمرلین واتر و یکی از دستیارانش پدیده ی ابررسا نایی در حال بررسی مقاومت فلزات دردماهای پایین کشف نمود0 آنها جیوه را مطا لعه وبررسی نمودند زیرا  نمونه های  خیلی خالص می توانست به سادگی توسط تقطیر فراهم شود مقیاس های تاریخی ابررسانایی درجیوه در شکل 1نشان داده شده است0 همان طور که دردیگر فلزات،مقاوت الکتریکی جیوه به طور ثابت بمحض سرمایش کاهش یافت اما ناگهان در 2/4 کلوین سقوط کرد و به طور نایافتنی کوچک شد0 به زودی پس ازاین کشف، بسیاری از دیگرفلزات عناصری یافت شدند که مقاومت صفر را نشان می داذند هنگامیکه دماهایشان پایین تر از خصوصیت مسلم ومعین حرارتی مواد بودندودمای بحرانی ،Tc  نامیده می شوند