توضیحات کامل :

پاورپوینت نمونه برداری با استفاده از جاذبهای سطحی ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
انواع:
زغال فعال
سیلیكاژل
كروموزرب
پروپاك
تناكس

معایب:
1- حجم هوای نمونه برداری شده با توجه به ظرفیت زغال فعال محدود بوده و نیز افزایش ‌‌دبی عبوری باعث خارج شدن مواد آلاینده از طرف دیگر زغال فعال می گردد.
2 - رطوبت موجود در هوا باعث كاهش جذب تركیبات آلی بوسیله زغال فعال می گردد.
3 - در طی عمل نمونه برداری ، مقاومت زغال فعال بر روی دبی پمپ تأثیر گذاشته و گذشت زمان باعث كاهش دبی پمپ می گردد.
4 - فرد نمونه گیر ممكن است در طول عمل نمونه برداری و نیز در طی عمل تجزیه و ساختن محلول استاندارد با مواد سمی در تماس باشد.
5 - در صورتیكه تعداد مواد آلاینده در محیط بسیار زیاد باشد تجزیه آنان با گاز كروماتوگراف ایجاد تداخل در پیكها می نماید.

مزایا:
1- وسیله نمونه برداری كوچك و قابل حمل بوده و در موقع نمونه برداری محلول شیمیایی مورد نیاز نیست.
2 - شیوه تجزیه سریع بوده و امكان تجزیه مجدد وجود دارد.
3 - با بكارگیری برنامه ریزی دمایی مناسب در دستگاه گاز كروماتوگراف می توان عوامل مداخله كننده را كاهش داد.
4 - با جاذبهای سطحی می توان بطور همزمان تركیبات شیمیایی مختلف را نمونه برداری كرده و با بكارگیری برنامه ریزیی دمایی و ستون مناسب در دستگاه گاز كروماتوگراف آنان را تجزیه نمود.
و...

فهرست مطالب:
انواع
معایب و مزایا
نمونه برداری
آماده سازی نمونه های تهیه شده از زغال فعال
آماده سازی نمونه های تهیه شده از سیلیکاژل
آماده سازی نمونه های تهیه شده از جاذبهای پلیمر
نمونه برداری با جاذبهای سطحی آغشته
نمونه برداری با فیلتر
استفاده از فیلتر و جاذب سطحی بصورت توام
آماده سازی نمونه
نمونه برداری با فیلتر از تركیبات آلی
روش های تجزیه مواد شیمیایی در هوا
تهیه محلول استاندارد مادر
تهیه محلولهای استاندارد کاربردی
تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش استاندارد داخلی
رسم منحنی کالیبراسیون
تزریق نمونه مجهول به دستگاه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.