توضیحات کامل :

پیشینه و مبانی نظری همگرایی و نظریات مربوط به آن

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه ............................................................................................................................................25 

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ..................................................................................................26  

بخش دوم: انواع همگرایی ...........................................................................................................29  

الف: سیاسی .................................................................................................................................29

ب: اقتصادی .................................................................................................................................30   

پ: اجتماعی .................................................................................................................................31 

بخش سوم: سطوح همگرایی ......................................................................................................32   

الف: مشترک المنافع ..................................................................................................................32  

ب: کنفدراسیون .........................................................................................................................32  

پ: فدراسیون .............................................................................................................................33 

ت: اتحاد .....................................................................................................................................33   

بخش چهارم: نظریه های همگرایی ............................................................................................34 

الف: نظریه کارکردگرایی ............................................................................................................34   

1)  دیوید میترانی ................................................................................................................35 

ب: نظریه نوکارکردگرایی ...........................................................................................................36  

1)  هاس و اشمیتر ................................................................................................................36  

2)  جوزف نای ......................................................................................................................38   

3)  لئون لیندبرگ .................................................................................................................41  

پ: فدرالیست ها ..........................................................................................................................42

ت: نظریه مباداله ..........................................................................................................................44  

ث: کانتوری و اشپیگل .................................................................................................................45   

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ..............................................................................46 

الف: اتحادیه اروپا ........................................................................................................................46 

1)  مقدمه ..............................................................................................................................46   

2)  ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ..........................................................................47

4)  نهاد های اصلی ...............................................................................................................47   

5)  سایر نهادهای اتحادیه اروپا ...........................................................................................49  

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ...............................................................50   

1)  مقدمه ................................................................................................................................50

2)  سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ........................................................................51

پ: شورای همکاری خلیج  ............................................................................................................52  

1)  مقدمه ...............................................................................................................................52 

2)  ساختار شورای همکاری خلیج  .......................................................................................55  

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )...........................................................................56 

1)  مقدمه.................................................................................................................................56    

2)  ساختار ..............................................................................................................................56  

3)  نفوذ ایالات متحده در نفتا ................................................................................................58

4)  تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا .......................................................................................59 

نتیجه ..............................................................................................................................................61 

 

مقدمه:

نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند.  این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند.

در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود.