توضیحات کامل :

پاورپوینت اصول آموزش هند بال 2

 

انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید :

1.عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی

2.آمادگی جسمانی عمومی و ویژه

3.انواع پرتابها

4.انواع شوتها

5.انواع دریافتها

6.انواع پاسها

7.انواع دریبلها