توضیحات کامل :

پاورپوینت كنترلهای كیفی فاضلاب توسط بهداشت محیط


كنترلهای كیفی فاضلاب توسط بهداشت محیط

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
 ( مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371)

اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

منشاء حضور آلاینده ها در محیط زیست

Natural

Anthropogenic


منابع آلودگی توسط انسانها

Domestic Wastewaters

Industrial Wastewaters

Agricultural Land drainage

Urban Storm Runoff

Landfills

Underground Storage Tanks

Mining


فاضلاب؟
پساب؟

Wastewater?

Effluen


تعریف فاضلاب

•عبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد