توضیحات کامل :

پاورپوینت بهداشت محیط 


اصول بهداشت درمحیط جامعه

محیط عبارت است از مجموعه شرایط وعوامل خارجی كه برزندگی وتكامل (پرورش)فرد یاجامعه اثر می گذارد


محیط به سه نوع تقسیم می شود

محیط فیزیكی:شامل آب، هوا، نور،  حرارت ،سرماوغیره

محیط زنده(بیولوژیك):شامل میكروبها ویا منابعی است كه عوامل بیماریزای عفونی

 را درخود نگه می دارند

محیط اجتماعی:عادات وآداب ورسوم، اعتقادات مردم در اداره امورزندگی


بهداشت محیط

بنا به تعریف WHO،بهداشت    محیط عبارت است ازكنترل عواملی از محیط زندگی كه به نحوی دررفاه وسلامت جسمی،روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند ویا خواهند داشت


اولویت های بهداشت محیط

تامین واستفاده ازآب سالم به مقدار كافی برای همه

جمع آوری ودفع بهداشتی زباله وفاضلاب

كنترل ومبارزه به حشرات،جوندگان وسایرحیواناتی

كه باعث رشد وتكثیرعوامل بیماریزا هستند

حفاظت منابع آب از خطر آلوده شدن به مواد شیمیایی سمی،بیولوژیك ورادیواكتیو

تامین شرایط بهداشتی درمسكن،مدارس،اماكن عمومی

كنترل مشكلات بهداشتی حوادث وسوانح ناشی ازكار

رعایت ونظارت بر بهداشت موادغذایی