این پایان نامه در173 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل تهیه و تنظیم شده است
دسته بندی شبکه های کامپیوتری
بازدید ها 105
فرمت فایل docx
حجم فایل 479 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173
قیمت: 12,000 تومان
مقاله فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

فروشنده فایل

کد کاربری 3742
کاربر

مقاله فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

فصل اول مقدمه. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 مقدمه ای بر Firewall 2

1-3 انواع فایروال.. 4

1-4 موقعیت یابی برای فایروال.. 6

1-5 ویژگی ها و معایب IPSها 8

1-6 بررسی عوامل نیاز ما به WAF. 9

1-7 معرفی فایروال های مجهز و مدرن (SMARTWAF) 10

1-7-1 عملکرد SmartWAF. 11

1-7-2 مدیریت SmartWAF. 11

1-8 معیار ارزیابی برنامه فایروال.. 12

1-8-1 WAFEC1.0 (عرضه شده) 12

1-8-2 WAFEC2.0 (در دست اقدام) 13

فصل دوم: فایروال های برنامه های تحت وب.. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 تعریف واژه WAF- فایروال برنامه های تحت وب.. 15

2-3 ویژگی های برنامه های کاربردی وب نسبت به امنیت این برنامه ها 16

2-3-1 جنبه های سطح عالی در درون سازمان.. 16

2-3-2 جنبه های فنی هر یک از برنامه های تحت وب شرکت های خصوصی.. 17

2-4 مروری بر ویژگی های فایروال برنامه کاربردی وب (WAF) 18

2-4-1 چه مواقعی WAFها برای امنیت برنامه های تحت وب مناسب هستند؟. 18

2-4-2 نمونه ای از مکانیزم های امنیتی WAFها با استفاده از اسیب پذیری های خاص... 20

2-5 بررسی اجمالی مزایا و خطرات ناشی از فایروال های برنامه های تحت وب.. 24

2-5-1 مزیت اصلی WAFها 24

2-5-2 مزایای اضافی WAFها (وابسته به عملکرد واقعی محصولات) 25

2-6 امنیت در مقابل OWASP TOP10 - مقایسه WAFها و روش های دیگر. 26

2-7 معیارهای تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از WAF. 34

2-7-1 معیارهای گسترده سازمانی.. 34

2-7-2 ضوابط مربوط به یک برنامه تحت وب.. 34

2-7-3 ارزیابی.. 35

2-7-4 در نظر گرفتن جنبه های مالی.. 37

2-8 بهترین شیوه برای معرفی و عملکرد WAF. 38

2-8-1 جنبه های موجود در زیرساخت های وب.. 38

2-8-1-1 زیرساخت های مرکزی و یا غیر مرکزی -تغییرات قابل پیش بینی.. 38

2-8-1-2 معیار کارایی.. 39

2-8-2 جنبه های سازمانی.. 39

2-8-2-1 منطبق با سیاست های امنیتی موجود. 39

2-8-2-2 مدیر برنامه های تحت وب.. 39

2-8-3 روال های تکراری پیاده سازی (از امنیت اولیه تا حفاظت کامل) 40

فصل سوم: اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب.. 42

3-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 43

3-2 روﻳﻜﺮد 43

3-3 ﺳﻄﻮح وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی 45

3-3-1 ﺳﻄﺢ 1- وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر 46

3-3-1-1 ﺳﻄﺢ ‪1A- ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ).. 48

3-3-1-2 ﺳﻄﺢ‪ 1B- ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ).. 49

3-3-2 ﺳﻄﺢ 2- وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ 49

3-3-2-1 ﺳﻄﺢ ‪ 2A- ازﻣﻮن اﻣﻨﻴﺖ (وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺟﺰئی).. 54

3-3-3 ﺳﻄﺢ 3 – وارﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ 54

3-3-4 ﺳﻄﺢ 4 – وارﺳﻲ داﺧﻠﻲ 57

3-4 ﺟﺰﺋﻴﺎت وارﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ 61

3-4-2 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ 64

3-4-4 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ 67

3-4-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ 69

3-4-6 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﺪﮔﺬاری ﺧﺮوﺟﻲ 70

3-4-7 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ رﻣﺰﻧﮕﺎری 71

3-4-8 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺛﺒﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ 72

3-4-9 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ 74

3-4-10 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 75

3-4-11 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ HTTP.. 76

3-4-12 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی اﻣﻨﻴﺘﻲ 77

3-4-13 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب 78

3-4-14 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ 78

3-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش وارﺳﻲ 79

فصل چهارم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت SQL Injection. 81

4-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 82

4-2 ﺣﻤﻠﻪی ﺗﺰرﻳﻖ SQL.. 82

4-3 ﻣﺪلﺳﺎزی ﺧﻄﺮ 83

4-4 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ 85

4-5 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ SQL .. 90

4-5-1 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL اﺳﺘﺎﻧﺪارد.. 93

4-6 ﺗﺰرﻳﻖ روالﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه 99

4-7 ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL ﻛﻮر.. 101

4-8 اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری از RDBMS .. 103

4-9 ﺣﻤﻠﻪی Timing .. 103

4-10 روش‌های مقابله با حملات SQL Injection. 104

فصل پنجم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت XSS. 106

5-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 107

5-2 تشریح حملات XSS. 108

5-3 روشﻫﺎی امنیتی.. 109

5-3-1 راه ﺣﻞ ﻛﺪﮔﺬاری 109

5-3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎ 110

5-3-3 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ‪ HTML و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ.. 112

5-3-4 روﻳﻜﺮد Exclusion.. ...  118

5-4 راه های مقابله با حملات XSS. 122

5-5 بهره برداری.. 125

فصل ششم: مدیریت نشست... 128

6-1 مقدمه. 129

6-2 ملاحظات امنیتی و اقدامات متقابل.. 129

6-3 به کارگیری رمزنگاری در تمامی مبادلات.. 129

6-3-1 پیاده سازی HTTPOnly در زبان های برنامه نویسی.. 131

6-3-2 پشتیبانی مرورگرهای مختلف از HTTPOnly. 132

6-4 تنها ذخیره شناسه نشست درسمت کلاینت... 133

6-5 پیاده سازی فیلترینگ پارامتر Referrer متد GET. 133

6-6 شناسایی و بررسی کاربر برای جلوگیری از حمله ربودن نشست... 134

6-7 انقضای نشست در صورت عدم فعالیت... 135

6-8 شناسه نشست را قابل مشاهده قرار ندهید. 136

6-9 انتخاب شناسه نشست مناسب... 136

6-10 جلوگیری از اسیب پذیری XSS. 137

6-11 اجبار در ایجاد شناسه نشست سمت سرور. 138

فصل هفتم: نتیجه گیری و ارزیابی.. 139

7-1 نتیجه گیری و ارزیابی.. 140

فهرست منابع.. 143

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم
الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای
طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای

شبکه های بی سیم مش
شبکه های بی سیم مش

آنتن ها
آنتن ها

پاورپوینت مفهوم رایانش ابری و فضای ابری و آینده آن
پاورپوینت مفهوم رایانش ابری و فضای ابری و آینده آن

فیبرنوری در شبكه ارتباطات
فیبرنوری در شبكه ارتباطات

طراحی سایت با flash و frent page
طراحی سایت با flash و frent page

پاورپوینت ومپ سرور
پاورپوینت ومپ سرور

پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT
پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT

پاورپوینت سیسکو Cisco Systems
پاورپوینت سیسکو Cisco Systems

پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با رایانش ابری‎
پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با رایانش ابری‎

پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران
پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران

پاورپوینت فناوری اطلاعات در کاربردهای امنیتی پلیس
پاورپوینت فناوری اطلاعات در کاربردهای امنیتی پلیس

پاورپوینت معرفی Wimax
پاورپوینت معرفی Wimax

پاورپوینت فناوری NFC
پاورپوینت فناوری NFC

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل ناب

بالا