توضیحات کامل :

تاریخ هنر

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

هنر ابتدایی
هنرهای بدوی
هنر بین النهرین
هنر آکد
هنربابل
هنر آشور
هنر مصر
هنر هند
هنر یونان باستان
آثار بجا مانده از هنر یونانیان  
هنر باختر در دوره نوزآیی ( رنسانس )
دوره اول یا اوائل رنسانس
دوره دوم
كلاسیسم
شیوه ی باروك
شیوه ی رومانتیسیسم
نقاشان رومانتیسیسم
شیوه امپر سیو نیسم
قرن بیستم و جلوه هایی از نوگرا
سمبولیسم
كوبیسیم
اكسپرسیونیسم
دادا و سوررئالیسم
سوررئالیسم
هنر تجریدی (آبستره )‌ (انتزاعی)
پیكره سازی نوگرا
هنر ایران باستان
پیكره سازی و نقش برجسته
سفالگری
نقاشی
فلزكاری
هنر هخامنشی
كاشیكاری در عهد هخامنشی
فلزكاری در عهد هخامنشی
مرصع كاری در عهد هخامنشی
هنر ساسانیان
نقوش برجسته طاق بستان
هنر ایران بعد از اسلام
هنر سلجوقی
خوشنویسی و تذهیب عهد سلجوقی
یكی شیوه جلد سوخته و دیگری جلد ضربی
جلد سازی در عهد سلجوقی
سفالگری در عهد سلجوقی