توضیحات کامل :

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات  (آمار در كتابداری و اطلاع رسانی )

 

 آمار در كتابداری و اطلاع رسانی 

1 اگر جامعه ای دارای كد از پیش تعیین شده و مرتبی داشته باشد از چه نوع نمونه گیری استفاده می شود 

 الف. خوشه ای       ب. نمونه گیری ساده 

 ج. نمونه گیری گروهی .        د نمونه گیری منظم  

 

. 3 اگر آماره b نااریب برای پارامتر aباشد كدام گزینه درست است :

 E(b)=a .ب             E(a)=b .الف 

 MSE=E(a)-b د       . MSE=E(b)-a .ج 

4 . θ1 اگر برای پارامتر θ،كارایی 

θ2 نسبت به ˆ

، برابر 4 باشد در اینصورت : ˆ

 ˆ كارآتر است θ1 الف . 

 ˆ كارآتر است θ2 ب. 

ج. كارایی θ2 وˆθ1 یكسان است . ˆ

 . د بستگی به مقدار واریانس انها دارد و نمی توان در مورد انها قضاوت كرد .

. 5 چه زمانی توزیع دو جمله ای از تقریب نرمال برخوردار است .

 الف. در هر شرایط می توان از تقریب نرمال استفاده كرد 

 ب. زمانی كه np و  

nq باشد 

 ج. زمانی كه np و nq باشد. 

 . د وقتی كه nخیلی كوچك و pخیلی بزرگ و  

np باشد .

. 6 اگر واریانس جامعه اماری 24 باشد و انحراف معیار توزیع نمونه گیری x برابر 2 باشد در اینصورت مقدارnچقدر می شود؟ 

 الف 6. ب. 36 ج. 144 . د 72

  7. در برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه خطای براورد چه رابطه ای با طول اطمینان دارد؟ 

 الف 2. برابر      ب 4. برابر        ج 5/0. برابر .      د 25/0 برابر

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.29 MB  

 تعداد صفحه:17