این جزوه درمورد اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی رشته علوم اقتصادی است كه با فرمت پی دی اف در 218صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال 95
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 53
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8.527 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 218
قیمت: 4,200 تومان
جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 3413
کاربر

جزوه ا اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی


1 کلیات اقتصاد سنجی ................................................................................................ ...................8

 2-1 بدست آوردن یپارامترها مدل از داده یها موجود....................................................................................8

 3-1 آزمون هیفرض ای استخراج یآمار ................................................................................................ .........8

 4-1 شیپ ینیب ای یپ یشنگر و میتعم یده ................................................................................................ ..8

 5-1 کاربرد مدل یبرا مقاصد یراهبرد ................................................................................................ .......9

لیتحل اقتصاد یسنج ...........................................................................................................................9

نییتع و حیتصر مدل اقتصاد یسنج ................................................................................................ .........10

انواع اقتصاد یسنج ...........................................................................................................................11

فصل اول: ایرگرس یونه تک معادله یا و روابط یهمبستگ ................................................................ ................13

بخش اول: تیماه لیتحل یرگرس یون ................................................................................................ .......13

تفاوت نیب یرگرس ون (Regression) و یهمبستگ (13. ................................................................(Correlation

اهداف یرگرس ون:..............................................................................................................................15

قیتطب خط یرگرس ون به داده یها مورد نظر .............................................................................................. 16

مفروضات زیآنال یرگرس ون: ...................................................................................................................18

آزمون یمعن دار بودن b در خط یرگرس ون: ................................................................................................18

حدود یاطم نان در یرگرس ون: ................................................................................................ ................21

شیپ ینیب معکوس:...........................................................................................................................22

ریتفس توابع یرگرس ون:........................................................................................................................2

1 کلیات اقتصاد سنجی

 1-1 اقتصاد سنجی چیست؟

در لغت سنجش اقتصادی را بعنوان اقتصاد سنجی بیان می کنند که در آن اندازه گیری جزء لاینفک آن مـی باشـد. امـا

همانطور که در تعاریف متعدد آمده است اقتصاد سنجی شامل مباحث دیگری نیز می شود. اقتصاد سـنجی کـاربرد علـم

آمار ریاضی در داده هر اقتصاد جهت فراهم آوردن شواهد تجربی در تایید مدلهای ساخته شده توسـط اقتصـاد ریاضـی و

بدست آوردن نتایج عددی می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد سنجی به تحلیل کمی پدیده های اقتصادی و توسعه همپـای

تئوری و مشاهده را توسط روشهای انتخابی به یکدیگر مرتبط شده اند می پردازد.

در اقتصاد سنجی به عنوان علم اجتماعی به کار می رود ابزارهایی همچون تئوری اقتصادی، ریاضـیات و اسـتنتاج آمـاری

جهت تحلیل پدیده های اقتصادی به کار می روند.

 2-1 بدست آوردن پارامترهای مدل از داده های موجود

گام دیگر در تحقیق اقتصاد سنجی بعد از تعیین مدل اقتصاد سنجی، بدست آوردن تخمین (مقادیر عـددی) پارامترهـای

مدل از داده هایی می باشد که توسط آمار دان اقتصادی فراهم شده است.

یسوال که ممکن است در ذهن شما تداعی شود این است که چگونه پارامترهای مدل مورد تخمین قرار می گیرند؟

برای جواب به این سوال باید بگیم که ابزار آماری تحلیل رگرسیون، ابزار اصلی جهـت بدسـت آوردن چنـین تخمینهـایی

محسوب می شود.

 3-1 آزمون فرضیه یا استخراج آماری

پروسه ی تایید یا رد تئوریهای اقتصادی بر مبنای شواهد تجربی بر پایه بخشـی از تئـوری آمـاری بنـام اسـتنتاج آمـاری

(آزمون فرضیه) استوار است.

 4-1 پیش بینی یا پیشنگری و تعمیم دهی

پیش بینی یا تخمین مقادیر وابسته (y) با کمک مقادیر مستقل (x) یا معلوم که با توضیحی مشخص به کار می روند که

در آن روابط ریاضی عامل ایجاد ارتباط بین x و y هستند. مثلاً y=x-1 که با علم و آگاهی از x می تـوان مقـادیر y را

پیش بینی کرد.

اگر اقتصاد دانی تابع مصرف کنز را پیش بینی کرده باشد و تابع ذیل را بدست آورده باشد:

مدل ( )3

y=5/0+0/7x

مخارج مصرفی y و درآمد x برحسب بیلیون دلار اندازه گیری شده اند، فرض کنید که دولت یـک سـطح مخـارج 1060

بیلیون دلاری نرخ بیکاری را در سطح پایین و معتدل مثلاً 5 درصد نگاه دارد. حال با این سوال مواجه می شوید که چـه

سطحی از درآمد x مقدار مورد نظر هدف از مخارج مصرفی را تضمین خواهد کرد؟ اگر مـدل (3) را قابـل قبـول در نظـر

بگیریم می توانیم با حسابی ساده نشان دهیم که:

 1060=5/0+0/7x یا x=1055/0/7=1507 (ًتقریبا)

یعنی یک سطح درآمدی 1507 بیلیون دلاری با فرض MPC=0/7 میزان مخارج معـادل 1060 بیلیـون دلار را موجـب

خواهد شد. ما می توانیم با استفاده از مدل تخمینی قابلیت استفاده جهت مقاصـد کنتـرل و یـا سیاسـتگذاری را بدسـت

آوریم.

نوع فایل:Pdf

 سایز: 8.32mb

تعداد صفحه:218

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه
هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه

پاور پوینت ضمانت نامه
پاور پوینت ضمانت نامه

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

بررسی فرهنگ در بازاریابی بین الملل
بررسی فرهنگ در بازاریابی بین الملل

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه
مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

مبانی و پیشینه نظری عملکرد سازمانی
مبانی و پیشینه نظری عملکرد سازمانی

آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین
ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها

پاور پوینت اصلاح الگو مصرف
پاور پوینت اصلاح الگو مصرف

مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه
مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه

یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم
یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم

بررسی هزینه های بازارشناسی و سهم این هزینه ها در قیمت تمام شده كالا
بررسی هزینه های بازارشناسی و سهم این هزینه ها در قیمت تمام شده كالا

مبانی و پیشینه نظری ارزش برند
مبانی و پیشینه نظری ارزش برند

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران
پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل ناب

بالا