توضیحات کامل :

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم )

 

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها

نظریه وابستگی 

نکات مهم 

ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست. 

ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد. 

ـ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین ← اکلا ECLA 

ـ رائول پربیش: مکتب ECLA 

ـ سیاست جایگزینی واردات= ECLA، رائول پربیش 

ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب ECLA 

ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب ECLA= مرکز و پیرامون 

ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا 

ـ راهبرد اکلا برای توسعه کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در اقب ل الگـوی توسـعه درون زا،

در مقابل راهبرد و استراتژی تشویق به صادرات که در قالب الگوی توسعه برون زا قرار می گیرد. 

ـ مکتب ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است . 

ـ تقسیم بندی جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهای پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهای توسعه نیافته. 

ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است.

 نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی 

ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا: کارگران صنعتی شهری 

ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات نئومارکسیست: دهقانان روستا (ارتش خلقی) 

ـ سمیرامین: توسعه نیافتگی پیرامون 

ـ کاردوزو: الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته 

ـ در الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته کاردوزو، سه نوع بازیگر وجود دارد: 

دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک 

شرکت های چند ملیتی 

بورژوازی محلی 

ـ نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک: گیلرمو اودانل 

ـ ویژگی های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک از نظر اودانل 

حاکمیت بورکرات ها ـ انحصار سیاسی ـ انحصار اقتصادی ـ سیاست زدایی 

ـ نظریه بحران در دولت های اقتدار گرای بورکراتیک: پیترایوانس 

 

نمونه سوالات تستی

1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد؟ 

 1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش 

2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادی یـک کشـور توسـط

توسعه و گسترش اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟ 

1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک 

3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههای توسـعه و نوسـازی

می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد 

1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون 

4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه ......... می داند. 

 1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاری 

5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشـورها تـابعی

از ............ شود. 

1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهای متروپل 

3) بسط شرکت های چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهای سرمایه داری 

6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟ 

1) وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادی، مالی و تکنولوژیک 

3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادی )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاری 

7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهای غربی در سـه مرحلـه

انجام گرفته است؟ 

مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدی صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی 

1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون

پاسخنامه سوالات تستی 

 1ـ گزینه 3 صحیح می باشد. 

دوس سانتوس: بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد. 

 2ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 

دوس سانتوس 

 3ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

کارل مارکس: نظریات وابستگی، نئومارکسیستی، نظام جهانی 

 4ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

پل باران: توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه جذب می داند. 

 5ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

دوس سانتوس: منظور من از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشورها تابعی از بسط و توسعه اقتصـاد

کشور دیگر است. 

 6ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی، تکنولوژیک ـ صنعتی 

 7ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 

دوس سانتوس: صدور کالا ـ صدور سرمایه ـ تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز :7.33 MB

 تعداد صفحه:217