توضیحات کامل :

جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت  زناشویی در دانشجویان متاهل

 

 پایان نامه جهت اخذ M.Aدرجه کارشناسی ارشد( روانشناسی عمومی )

79

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل 

انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

آزاد کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 173( 346 نفر زن و 173 نفر مرد( انتخاب

گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ )1988(، پرسش نامه 

کمال گرایی اهواز )APS( کیامرثی و نجاریان )1376( و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و 

نجاریان )1376( بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان 

متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی وسرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و 

همچنین نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

 

نوع فایل:Pdf

سایز :1.82 MB

 تعداد صفحه:104

 

 

 

فهرست مطالب 

 

فصل اول: کلیات پژوهش .................................................................. 2

مقدمه-1-1 ....................................................................................3

مسأله بیان -1-2 .............................................................................4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله .............................................................. 7

پژوهش اهداف 1-4.............................................................................9 

9 ............................................................................... :کلی هدف 1-4-1

9.................................................................................:اختصاصی اهداف 2-4-1

1-5 فرضیه های پژوهش ................................................................... 9

9 .......................................................................... اصلی فرضیه 1-5-1

9 ................................................................. فرعی های فرضیه 1-5-2

1-6 تعریف مفهومی متغیرها......................................................10

1-7-تعریف عملیاتی متغیرها ...................................................10

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش .......................11

12............................................................................. گرایی کمال 2-1

12......................................................گرایی کمال تاریخچه 2-1-1

14........................................................ گرایی کمال تعاریف 2-1-2

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی .......16

16......................................................گرایی کمال ابعاد 2-1-3-1

18............................................ گرایی کمال های نظریه 2-1-3-2

18.............................................................فروید نظریه 2-1-3-2-1

18...............................................هورنای کاری نظریه 2-1-3-2-2

21............................................................... آدلر نظریه 2-1-3-2-3

22.......................................................... پرلز ی نظریه 2-1-3-2-4

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی........................................23

www.fuka.irو

2-1-5تفاوت های افراد در کمال گرایی ............................29

30....................................................................زناشویی رضایت 2-2

30............................................ زناشویی رضایت تاریخچه 2-2-1

31................................................. زناشویی رضایت تعاریف 2-2-2

2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی .......................34

34...............................................زناشویی رضایت ابعاد 2-2-3-1

35..................................... زناشویی رضایت های نظریه 2-2-3-2

2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ...................35

36................................................. رفتاری های تظریه 2-2-3-2-2

37................................................. شناختی های نظریه 2-2-3-2-3

38................................................. سیستمی های نظریه 2-2-3-2-4

39............................................ نسلی بین های نظریه 2-2-3-2-5

2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی.................................41

2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فكری طرفین............41

2-2-4-2 طرز تفكر، عقاید و تمایالت.....................................42

42...................................................................مذهبی عقاید 2-2-4-5

42.......................................................... طبقاتی اختالفات 2-2-4-6

2-2-4-7 توافق و طرز فكر درباره امور جنسی................43

43.....................................خانواده در روانی بیماری 2-2-4-8

2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی .....................43

44..................................................................................سرسختی 2-3

44.............................................................سرسختی تاریخچه 2-2-1

45............................................................... سرسختی تعاریف 2-2-2

2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی........................................47

47............................................................... سرسختی ابعاد 2-2-3-1

48......................................................سرسختی های نظریه 2-2-3-2

48....................... سرسختی مورد در کوباسا نظریه 2-2-3-2-1

51..........................سرسختی مورد در براون نظریه 2-2-3-2-2

54..........................سرسختی مورد در لماکی نظریه 2-2-3-2-3

2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی ..55

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی .................................................56

56........................................الف رفتار شخصیتی الگوی 2-2-4-1

56................................................................. مهار جایگاه 2-2-4-2

57.......................................................................... نفس عزت 2-2-4-3

2-2-5 تفاوت های افراد در سرسختی ...................................58

59.......................................................................پژوهش پیشینه-18-2

1-18-2-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور...............59

www.fuka.irز

1-1-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی ...............................................................................59

1-2-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی................................................................................................60

1-3-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و

رضایت زناشویی ...............................................................................61

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور........62

2-1-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی ...............................................................................62

2-2-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی................................................................................................62

2-3-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی

و سرسختی ...........................................................................................63

فصل سوم: روش پژوهش....................................................................64

روش پژوهش.........................................................................................64

64............................................................................... پژوهش طرح-3-1

3-2-طبقه بندی متغیرها.............................................................65

3-3-جامعه آماری پژوهش.............................................................65

3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری .....................65

66............................................................................. سنجش ابزار-3-5

3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی ..........................................66

3-5-2-پرسش نامه کمال گرایی اهواز.................................66

67.......................................................... سرسختی نامه پرسش-3-5-3

68..................................................................................اجرا روش-3-6

3-7-روش های آماری تحلیل داده ها .....................................69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ...................................69

الف( یافته های توصیفی.............................................................70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .................................................79

5-2 بحث و تفسیر نتایج.............................................................75

79............................................................................. ها محدودیت 5-3

79............................................................................... پیشنهادات-5-4

79................................................... کاربردی های پیشنهاد-5-4-1

79....................................................... پژوهشی پیشنهادهای-2-4-5

منابع ..................................................................................................