این پایان نامه درمورد بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل است كه در 104صفحه آماده شده است
دسته بندی برنامه نویسی
بازدید ها 357
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.872 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 104
قیمت: 5,200 تومان
جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت  زناشویی در دانشجویان متاهل

فروشنده فایل

کد کاربری 3413
کاربر

جزوه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت  زناشویی در دانشجویان متاهل

 

 پایان نامه جهت اخذ M.Aدرجه کارشناسی ارشد( روانشناسی عمومی )

79

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل 

انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

آزاد کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 173( 346 نفر زن و 173 نفر مرد( انتخاب

گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ )1988(، پرسش نامه 

کمال گرایی اهواز )APS( کیامرثی و نجاریان )1376( و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و 

نجاریان )1376( بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان 

متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی وسرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و 

همچنین نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

 

نوع فایل:Pdf

سایز :1.82 MB

 تعداد صفحه:104

 

 

 

فهرست مطالب 

 

فصل اول: کلیات پژوهش .................................................................. 2

مقدمه-1-1 ....................................................................................3

مسأله بیان -1-2 .............................................................................4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله .............................................................. 7

پژوهش اهداف 1-4.............................................................................9 

9 ............................................................................... :کلی هدف 1-4-1

9.................................................................................:اختصاصی اهداف 2-4-1

1-5 فرضیه های پژوهش ................................................................... 9

9 .......................................................................... اصلی فرضیه 1-5-1

9 ................................................................. فرعی های فرضیه 1-5-2

1-6 تعریف مفهومی متغیرها......................................................10

1-7-تعریف عملیاتی متغیرها ...................................................10

فصل دوم:مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش .......................11

12............................................................................. گرایی کمال 2-1

12......................................................گرایی کمال تاریخچه 2-1-1

14........................................................ گرایی کمال تعاریف 2-1-2

2-1-3 نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی .......16

16......................................................گرایی کمال ابعاد 2-1-3-1

18............................................ گرایی کمال های نظریه 2-1-3-2

18.............................................................فروید نظریه 2-1-3-2-1

18...............................................هورنای کاری نظریه 2-1-3-2-2

21............................................................... آدلر نظریه 2-1-3-2-3

22.......................................................... پرلز ی نظریه 2-1-3-2-4

2-1-4 عوامل موثر بر کمال گرایی........................................23

www.fuka.irو

2-1-5تفاوت های افراد در کمال گرایی ............................29

30....................................................................زناشویی رضایت 2-2

30............................................ زناشویی رضایت تاریخچه 2-2-1

31................................................. زناشویی رضایت تعاریف 2-2-2

2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی .......................34

34...............................................زناشویی رضایت ابعاد 2-2-3-1

35..................................... زناشویی رضایت های نظریه 2-2-3-2

2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ...................35

36................................................. رفتاری های تظریه 2-2-3-2-2

37................................................. شناختی های نظریه 2-2-3-2-3

38................................................. سیستمی های نظریه 2-2-3-2-4

39............................................ نسلی بین های نظریه 2-2-3-2-5

2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی.................................41

2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فكری طرفین............41

2-2-4-2 طرز تفكر، عقاید و تمایالت.....................................42

42...................................................................مذهبی عقاید 2-2-4-5

42.......................................................... طبقاتی اختالفات 2-2-4-6

2-2-4-7 توافق و طرز فكر درباره امور جنسی................43

43.....................................خانواده در روانی بیماری 2-2-4-8

2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی .....................43

44..................................................................................سرسختی 2-3

44.............................................................سرسختی تاریخچه 2-2-1

45............................................................... سرسختی تعاریف 2-2-2

2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی........................................47

47............................................................... سرسختی ابعاد 2-2-3-1

48......................................................سرسختی های نظریه 2-2-3-2

48....................... سرسختی مورد در کوباسا نظریه 2-2-3-2-1

51..........................سرسختی مورد در براون نظریه 2-2-3-2-2

54..........................سرسختی مورد در لماکی نظریه 2-2-3-2-3

2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی ..55

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی .................................................56

56........................................الف رفتار شخصیتی الگوی 2-2-4-1

56................................................................. مهار جایگاه 2-2-4-2

57.......................................................................... نفس عزت 2-2-4-3

2-2-5 تفاوت های افراد در سرسختی ...................................58

59.......................................................................پژوهش پیشینه-18-2

1-18-2-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور...............59

www.fuka.irز

1-1-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی ...............................................................................59

1-2-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی................................................................................................60

1-3-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و

رضایت زناشویی ...............................................................................61

2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور........62

2-1-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

رضایت زناشویی ...............................................................................62

2-2-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و

سرسختی................................................................................................62

2-3-18-2-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی

و سرسختی ...........................................................................................63

فصل سوم: روش پژوهش....................................................................64

روش پژوهش.........................................................................................64

64............................................................................... پژوهش طرح-3-1

3-2-طبقه بندی متغیرها.............................................................65

3-3-جامعه آماری پژوهش.............................................................65

3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری .....................65

66............................................................................. سنجش ابزار-3-5

3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی ..........................................66

3-5-2-پرسش نامه کمال گرایی اهواز.................................66

67.......................................................... سرسختی نامه پرسش-3-5-3

68..................................................................................اجرا روش-3-6

3-7-روش های آماری تحلیل داده ها .....................................69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ...................................69

الف( یافته های توصیفی.............................................................70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری .................................................79

5-2 بحث و تفسیر نتایج.............................................................75

79............................................................................. ها محدودیت 5-3

79............................................................................... پیشنهادات-5-4

79................................................... کاربردی های پیشنهاد-5-4-1

79....................................................... پژوهشی پیشنهادهای-2-4-5

منابع ..................................................................................................

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تست خرید
تست خرید

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20
پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه 20

کامپیوترهای کوانتومی
کامپیوترهای کوانتومی

پاورپوینت برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا
پاورپوینت برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا

پرسشنامه دینداری گلاك و استارك
پرسشنامه  دینداری گلاك و استارك

مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار
مبانی و پیشینه نظری بورس اوراق بهادار

آنومی اجتماعی در بین حاشیه نشینان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
آنومی اجتماعی  در بین حاشیه نشینان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

شرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنها
شرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنها

پاورپوینت اخلاق مهندسی
پاورپوینت اخلاق مهندسی

پاورپوینت تکنولوژی نانو در معماری
پاورپوینت تکنولوژی نانو در معماری

مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی
مبانی نظری مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر روی مجتمع مسکونی
پاورپوینت تاثیر اقلیم بر روی مجتمع مسکونی

پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایران
پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایران

جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی
جزوه میکروبیولوژی- زیست شناسی

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات
کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل ناب

بالا