توضیحات کامل :


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  

 علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی : 
سرچشمه ی بینظم و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه 
برگرداندن نظم به جامعه 
درشهرنشینی 
صنعتی شدن 
رشدانحراف و بزه کاری 
رشد علم و روشنفکری 
دگرگونیهای مذهبی
نظریه : 
روشی ؛رابطه منطقییب یین دو پدیده که با آزما یشات متعـدد اثبـات شـده بـرای نشـان دادن بخشـی از واقع یـتهـا ی اجتماعی است. 
گفتارها:متغیر مستقل 
اگزیوم ها: متغیر وابسته 
 یینشی:

توسلی: هم نگری جامع قضایا ی متعدد  د ر قالب یک مجموعه به هم  ییوسته و منطقی،برا ی تبین بخشی از واقعیت ها ی اجتماعی می باشد. 
ریتزر: ۀنظام دامن گستر دهای از کاف ار ک، ه با یاصل نیتر یایقضا مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است. 
ریتزر: یک رشته قضا یمرتبط زمکـ یه ینـه را بـرا یتنظـ م دانـش تب، یـی بین و پـ یش ینـ یزنـدگ یاجتمـاع یو ا جـاد
فرضیه های نوین تحقیق فراهم کند . 

 مجموعه تست سال های اخیر(مجموعه 1) :
١ - ز یمل منبع اصلی نفاق و وفاق را چه میداند؟
1) ایدئولوژیها 2) تعاملات 3) دولت 4) نظام قشربندی
٢ - مفھوم « ساخت اجتماعی » با كدام یك از گزارهھای زیر بیشتر قابل انطباق است؟
1) یساخت اجتماع یمفهوم ینیع هکاست میتوان آن رابه مجموعه روابط اجتماعی ددبرگر ان .
2) یساخت اجتماع یه چ ربطی به روابط اجتماعی یندارد و با یلکد به از آن جدا شود.
3) یساخت اجتماع مجموع روابط اجتماعی کآش کار است ه به صورت مدل تجلی می دیاب .
 )4 روابط اجتم یاع هیمواد اول ای کاست ه با آنها مد لهای یساخت اجتماع فراهم میشود .
٣ - یساز ك یار زما » از نظر وبر با ش گك یریل ؟
1) ینهادها یجد د و گروه های یاجتماع کحامل اش یال جد د اقتدار و الزامات صورت می یگ رد.
2) گکدر زمان ش یریل ینظام سرما یه دار وابسته، انجام میشود .
3) یبا وجود رهبر یغ کر یار زمایی کو مخالف یار زما انجام میشود .
 )4 کبا ش یست در برتر کنسبت به یار یزما یارث محقق میشود .
٤- مایاز د كدگاه س وبر جامعھ شناسی یچگونھ علم است؟
1) یعلم هک می یخواهد از طر ق تفهم به درك عک ینش اجتما یو معنا یآن دست ابد .
2) یعلم هکه تن قکا ینش منط تبیرا از طر ییق ین مورد بررس قرار میدهد .
3) یعلم تک یکه با یه بر صور آرمان یپد ده ماها به می یگو گید چگونه با ید زند ردک .
 )4 ک نشهای یمنطق یو غ یر منطق ییرا با تب ین واقع ات روشن می ندک .
٥- یتئور ربا ب د متوسط مرتون، یتئور ھكاست :
1) با اصول متوسط یپد دهها لانکرا در سطح میسنجد .
2) یپد دهها را در سطح خرد می سنجد .
3) یپد دهها کرا در سطح لان می سنجد .
 )4 یلکهم از اصول هیما می یگ رد و هم به سطح تجربه نزد یک میشود

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر

1-گزینه (2) صحیح است . 
2-گزینه (4) صحیح است . 
3-گزینه (1) صحیح است . 
4-گزینه (1) صحیح است . 
5-گزینه (4) صحیح است
Pdfنوع فایل:

  سایز: 12.0mb

 تعداد صفحه:130

قیمت: 60000ریال