توضیحات کامل :

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

 

در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبكه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌كنیم. ابتدا شبكه‌های نسل آینده، معماری، مشخصات و اجزا آن را شرح می‌دهیم سپس تجهیزات NGN و نقش مهم تكنولوژی فیبر نوری را در این شبكه‌ها عنوان می‌كنیم.

كلمات كلیدی:

NGN, Optical Fibre, Gateway, Switching, WDM, DWDM, PSTN

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه ............................................. 1

2- بررسی اجمالی NGN.......................................................... 2

2-1- NGN چیست؟ ......................................... 2

2-2- معماری NGN........................................................... 4

2-3- اجزا اصلی NGN.......................................................... 5

3- تجهیزات سوییچینگ ............................................................... 8

3-1- اتصالهای متقابل نوری .................................................. 9

3-2- اتصالهای متقابل فوتونی ................................. 10

4- فیبرها و تجهیزات انتقال ................................ 11

4-1- انواع فیبر و ظرفیت آنها .................................................... 11

4-2- اجزا ارسال .................................................... 13

4-3- برد .......................................................... 16

5- انتخاب معماری شبكه ............................. 17

5-1- شبكه Shared Ip-only............................ 18

5-2- شبكه مركب ............................................. 18

5-3- شبكه فیبر .............................. 22

6- Dark Fibre....................23

7- تكنولوژی‌های موجود و آینده ............................ 24

7-1- تكنولوژیهای فیبر .............................. 25

7-2- سوییچینگ نوری .......................... 25

نتیجه گیری .................... 27

پیوست............ 28

مراجع .................... 31