توضیحات کامل :

بررسی موانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیریتکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارایی خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان یا نهادی که از روشهای پیشنهادی علم تکنولوژی آموزشی بهره گرفته، بیش از پیش بر بهره وری و اثر بخشی خود افزوده است.

تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش به سان چراغی است که درپیش پای روندگان راه آموزش نهاده است، تا با پرتوافکنی خود راههای ناشناخته و تاریک را روشن سازد.

در جهان1 امروز تکنولوژی آموزشی به مفهوم رویکردی بر چگونگی آموزش در ارتباط با اهداف توانسته است باتکیه بر اصول و یافته های علمی و به ویژه روانشناسی یادگیری ، ابزار وسائل در دسترس را،اعم از اشیاء ساده ای همانند گچ و تابلوی کلاس و یا دستگاه پیچیدهای مانند کامپیوتر، برای بهینه کردن آموزش و بالا بردن کیفیت آن به خدمت گیرد و علاوه براین ، شیوه هایی نشان دهد كه دانش آموزان با مطالب درسی خلاقانه برخورد كنندو با راهنمایی معلمان خویش ، اقدام به تهیه و تولید برخی از مواد آموزشی مورد نیاز نمایند و در این راه علایق و مهارتهای خود را بكار گیرند تا نتایج مطلوب از آموزش حاصل شود .

امورزه منظور از تكنولوژی آموزشی دیگر كاربرد مواد آموزشی نیست ، بلكه به معنای مهندس آموزشی ، طراحی و معماری آموزش است . به دیگر سخن مهندسی یك فرایند تعلیم و تربیت است . بنابراین همانطور كه یك ساختمان نیاز به طراح و مهندی و معمار دارد ، یك نظام آموزشی نیازمند تكنولوژی آموزشی است

فهرست مطالب:

فصل اول: (بیان مسأله و طرح پژوهش)

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات ویژۀ تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق»

دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی

گذری بر تحقیقات صورت گرفته

ادبیات تحقیق

تاریخچة تكنولوژی آموزشی در جهان

تاریخچة تكنولوژی آموزشی در ایران

طراحی منظم آموزشی

تعریف طراحی منظم آموزشی

جایگاه طراحی آموزشی

الگوی طراحی منظم آموزشی

مواد و وسایل كمك آموزشی

نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری

تكنولوژیست آموزشی كیست و چه می كند

وظایف عمومی تكنولوژیست آموزشی از نظر میچل

زمینه هایی كه تكنولوژیست های آموزشی در آن فعالیت می كنند

 فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )

مقدمه

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار گرد آوری اطلاعات

روش آماری جهت تحلیل داده ها.

روش انجام آزمون

فصل چهارم : (تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)

مقدمه

الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)

ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)

فصل پنجم:

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق

پیشنهادهای محقق

خلاصه پژوهش

مهمترین یافته های تحقیق

فهرست منابع