توضیحات کامل :

اقدام پژوهی روشی مناسب برای شناسایی و حل مشکلات مدارس به شمار می رود. در سالهای اخیر معلمان با شناخت از این روش ، استقبال بیشتری از ان به عمل آورده اند. هدف این تحقیق بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان پاکدشت می باشد.تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان پاکدشت می باشد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شده است. تعداد 132 معلم مرد و 50 معلم زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین موانع روش شناسی ، ویژگی های فردی ، موانع سازمانی ، موانع قانونی و اجرایی و اقدام پژوهی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف متغیرها

تعریف عملیاتی

موانع روش شناختی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

جایگاه تحقیق در سیستم اموزش و پرورش

بخش اول : جایگاه پژوهش در اموزش و پرورش

اهمیت، فواید و نقش پژوهش در تدریس

تقسیم بندی مسایل پژوهشی

پژوهش در آموزش و پرورش

هدف ازپژوهش در آموزش و پرورش

نقش آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان پژوهشگر

ویژگی های دانش آموزان پژوهشگردرنظام آموزش و پرورش پویا

بخش دوم: اشنایی با اقدام پژوهی و فرایند آن

تعریف اقدام پژوهی

تعریف اقدام پژوهی با توجه به اجزای ان

هدف تعیین اعتبار در اقدام پژوهی

موانع رشد و توسعةپژوهش

چالشهای اقدام پژوهی

گروههای اصلی در اقدام پژوهی

تفکر درباره چرخه اقدام پژوهی

اصول کلی چگونگی پایش و کنترل و مستند سازی در اقدام پژوهی

ابزار اقدام پژوهی

سوابق تحقیق

سوابق تحقیق در ایران

سوابق تحقیق در جهان

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش و نوع تحقیق

جامعه آماری،حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

یافته های تحقیق

مقدمه

توصیف داده­ها

ازمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

مقدمه

تبیین نتایج تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات اتی

مشکلات تحقیق

منابع

ضمایم و پیوست

پیوست: نحوه محاسبه پایائی پرسشنامه توسط ضریب آلفای كرونباخ

پرسشنامه