توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه زوجین در حال طلاق در شهرستان  است.حجم نمونه 111 نفر تعیین شد که تعداد زن 74 نفر و تعداد 37 نفر مرد در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس شش گزینه ای استفاده شده است. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از روانشناسان مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد.

به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. عوامل اجتماعی به نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر را در طلاق داشته اند و عوامل خانوادگی و عوامل اقتصادی در رتبه های بعدی قرار دارند.

فهرست مطالب

چكیده9

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه11

1-2- بیان مسئله:12

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق13

1-4- اهداف تحقیق15

1-4-1- هدف اصلی15

1-4-2- اهداف فرعی15

1-5- فرضیات تحقیق15

1-6- قلمرو تحقیق16

1-6-1- قلمرو مکانی16

1-6-2- قلمرو زمانی16

1-6-3- قلمرو موضوعی16

1-7- روش کار16

1-7-1- روش تحقیق16

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات16

1-8- تعاریف مفاهیم و متغیرها17

1-9- استفاده كنندگان تحقیق17

 فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه21

2-2- بخش اول: ادبیات تحقیق22

2-2-1- تاریخچه ی طلاق:22

2-2-2- طلاق و انواع آن:23

2-2-3- اثرات و عوارض طلاق:24

2-2-4- آثار اجتماعی طلاق25

2-2-5- عوامل موثر بر طلاق:26

2-2-5-1- چند گانگی عوامل:28

2-2-5-2- بهانه و عوامل :28

2-2-5-3- عوامل اقتصادی :28

2-2-5-4- عوامل اجتماعی و فرهنگی:30

2-2-6- راه حل مسئله33

2-2-7- علل افزایش طلاق وپیامدهای آن :34

2-2-7-1- علل علمی34

2-2-7-2- علل اجتماعی:35

2-2-7-3- علل شخصی:36

2-2-8- پیامدهای طلاق برای همسران :37

2-3- بخش دوم: مبانی نظری:39

2-3-1- طلاق، نهایی ترین راه حل44

2-3-2- اشتغال زنان و مشکلات خانوادگی:45

2-3-3- اشتغال زنان و افزایش طلاق:48

2-3-4- طلاق از دیدگاه اسلام:49

2-3-5- طلاق از دیدگاه قرآن:50

2-3-6- طلاق از دیدگاه مسیحیت:52

2-4- بخش سوم: پیشینه ی تحقیق:54

2-4-1- تحقیقات داخلی54

2-4-2- تحقیقات خارجی57

2-5- مدل مفهومی تحقیق59

2-6- نتیجه گیری فصل:60

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه62

3-2- روش پژوهش62

3-3 جامعهآماری63

3-4- نمونه آماری63

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات64

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه65

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه65

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه66

3-7- تجزیه وتحلیل آماری67

 فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه69

4-2 توصیف داده ها69

4-3 تحلیل داده ها74

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه87

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)87

5-2-1- فرضیه اصلی :87

5-2-2- فرضیه های فرعی88

5-3- نتیجه کلی :91

5-4- پیشنهادات:91

5-4-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی92

5-5- محدودیت ها و مشكلات تحقیق:92

ضمائم: پرسشنامه94

منابع و مأخذ:97

 فهرست جداول

 جدول 4-1: توزیع افراد تحت مطالعه بر مبنای سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت71

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب محل تولد به تفکیک جنسیت72

جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای محل سکونت به تفکیک جنسیت73

جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای وضعیت اشتغال به تفکیک جنسیت73

جدول 4-5: توزیع افراد بر مبنای نوع منزل پیش از طلاق به تفکیک جنسیت74

جدول 4-6: توزیع افراد بر مبنای نوع ازدواج به تفکیک جنسیت74

جدول 4-7: توزیع افراد بر مبنای نحوه آشنایی به تفکیک جنسیت75

جدول 4-8: توزیع افراد بر مبنای تعداد فرزند به تفکیک جنسیت76

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق76

جدول 4-10: نتایج آزمون tتک نمونه ای برای عوامل موثر بر طلاق77

جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن افراد و عوامل موثر بر طلاق78

جدول 4-12: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک جنسیت78

جدول 4-13: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات عوامل موثر بر طلاق بین دو گروه زن و مرد79

جدول 4-14: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل تولد79

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین محل تولد افراد80

جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک سطح تحصیلات80

جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین سطح تحصیلات81

جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل سکونت افراد81

جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین محل سکونت افراد82

جدول 4-20: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک شغل افراد82

جدول 4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین شغل افراد83

جدول 4-22: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نوع ازدواج افراد83

جدول 4-23: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نوع ازدواج افراد84

جدول 4-24: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نحوه آشنایی زوجین84

جدول 4-25: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نحوه آشنایی زوجین85

جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق85

جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن همسر هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق86

جدول 4-28: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک تعداد فرزندان86

جدول 4-29: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین تعداد فرزندان87

جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از رسانه ها و عوامل موثر بر طلاق87