توضیحات کامل :

آنتن از یک سیم مستقیم تشکیل شده است که اگر در فرستنده به کار رود، امواج فرستنده را به امواج الکترومغناطیستبدیل نموده و پخش می نماید و اگر در گیرنده به کار رود، امواج الکترومغناطیسیموجود در فضا را دریافت نموده و تبدیل به امواج الکتریکی نموده و جهت آشکار شدن، به مدار گیرنده می دهد .

معمولا در گیرنده‌ها هر آنتن به ازاء یک فرکانسمشخصی، به تشدید درآمده و به ازاء آن فرکانس، ولتاژماکزیمم مشخصی تولید می نماید. هرگاه طول آنتن متناسب با طول موجدریافتی باشد، موج کاملا در آنتن قرار می گیرد و اصطلاحا می گویند آنتن رزنانس شده و یا به تشدید در آمده است یعنی آنتن با موج رسیده هماهنگ شده است و در این حالت ولتاژیکه به آنتن رسیده، حداکثر است .

البته نیازی نیست که طول آنتن حتماً با طول موج رسیده کاملا برابر باشد، زیرا جهت رفع این مشکل سیم پیچیرا به همراه یک یا دو خازنمتغیر به آنتن اضافه می کنند تا حالت تشدید را در آنتن بوجود آورند.

فهرست مطالب

1- آنتن

1-1- نقشه ها و پارامترهای انتن

1-2- آرایه های آنتن

شکل 1- چند نوع مختلف از انواع آنتنهای معمول

شکل 2- نقشه تشعشعی یک آرایه خطی سه عنصره

2- آنتنهای میکرواستریپ

2-1- اساس کار آنتنهای میکرواستریپ

2-2- مدلکویتی

2-2-1- ارایش میدان TM

2-3- طراحی آنتن های میکرواستریپ

شکل3- انواع شکلهای هندسی معمول در آنتنهای میکرواسترپپ الف- مربع ب-مستطیل پ-دوقطبی ت-دایره ث-بیضی ج-مثلث چ-قطاع ح-حلقه خ-قطاع حلقه

شکل3- توزیع بار و چگالی جریان در پچ میکرواستریپ

شکل5- مختصات یک پچ میکرواستریپ مستطیلی

شکل 6-فرض می شود که کل پیرامون پچ را محیطی با ثابت دی الکتریک effεتشکیل داده باشد

شکل 7-منحنی ثابت دی الکتریک موثر برحسب فرکانس برای چند زیرلایه معمول

شکل8- آنتن میکرواستریپ با تغذیه فرورفته مقاومت ورودی نرمالیزه

شکل9- کارآیی و پهنای باند آنتنهای میکرواستریپ در ارتفاع های مختلف زیرلایه-εبیانگر ضریب دی الکتریک،BWپهنای باند،ecdsw کارآیی می باشند.

شکل10-نمودارهای پیشبینی شده و اندازه گیری شده نقشه تشعشعی آنتن میکرواستریپ

3- استفاده از تکنیک میکرومچنینگ جهت بهبود کارآیی آنتنهای میکرواستریپ

شکل11- بهبود کارآیی یک آنتن میکرواستریپ با تکنیک میکرومچنینگ در مقایسه با یک آنتن با زیرلایه سابق

4- آنتن های آرایه ای طرح پذیر

4-1- مفهوم طرح پذیری

4-1-1- عملکردطرح پذیری درفرکانس

4-1-2- عملکردطرح پذیری درپترنتشعشعی

4-2- آنتنهای طرح پذیربرپایهRF MEMS

5- نتیجه گیری

منابع