توضیحات کامل :

پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک (E-Business & E-Commerce)

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت:

کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک E-Business & E-Commerce

مقدمه

تعاریف  کسب و کار الکترونیک E-BUSINESS

تفاوت E-Commerce و E-Business

چارچوب های پیاده سازی تجارت الکترونیک

مراحل تجارت الکترونیکی

مدل ها:

    B2B : Business To Business
    B2C : Business To Consumer
    B2G : Business To Government
    C2B : Consumer To Business
    C2C : Consumer To Consumer
    C2G : Consumer To Government
    G2B : Government To Business
    G2C : Government To Consumer
    G2G : Government To Government
    P2P : Peer To Peer

مزایای تجارت الکترونیک

مزایای کسب و کار الکترونیک

معایب کسب و کار - تجارت الکترونیک

جمع بندی

منابع